Om oss

Den målmedvetna skolan – med hjärta för eleven!

Atmosfären på Fokusskolan präglas av närhet mellan elever och personal, tro på elevers förmåga och en positiv kamratanda. Det kristna kärleksbudet att älska sin nästa som sig själv och att bemöta andra som man själv vill bli bemött genomsyrar skolan.

Sök plats

Mycket goda resultat!

Genom åren har vi haft mycket goda resultat och höga meritvärden (betygspoäng). Det ämne som sticker ut allra mest är engelska där eleverna presterat mycket bra resultat. Men det är inte bara de höga poängen vi är stolta över, det är också utvecklingen från att ha presterat lågt till att klara målen och ibland överträffa dem, som utmärker vår skola.

Det som bidrar till dessa goda resultat är bl.a. den trygghet som eleverna upplever, ett varierat och individanpassat studiesätt och engagerade lärare och personal. Det finns många exempel där elever ”blommat ut”, både kunskapsmässigt och socialt.

1996 blev ett viktigt år för Nyköping

Då etablerades två mycket betydelsefulla verksamheter vilka satt tydliga avtryck i Nyköping, nämligen secondhandbutiken Öppen Hand och Fokusskolan, då kallad Nyköpings Kristna Skola. Lasse Andersson var visionär och initiativtagare till dem båda och kom att lägga de viktiga grundstenarna. Han var även skolans rektor i etableringsfasen. Under de första åren var han daglig ledare för de båda nystartade verksamheterna. Lasse Andersson lämnade 2003 över rektorsrollen till Sven Bengtsson.

2011 inträffade ytterligare ett viktigt år då Stiftelsen Agape Norrköping tog huvudansvaret för Fokusskolan, vilket innebar att skolan flyttades från Högbrunnsområdet till Ekensberg, där den har fortsatt att utvecklas. Sven Bengtsson gick i pension 2015 och Joachim Ärlebrant tillträdde. 2019 blev Maaria Nisula rektor och Jan Rosman tillträdde som skolchef. 2020 kom Joachim Ärlebrant tillbaka som biträdande rektor, vilket innebär att vi har en väldigt stark och kompetent skolledning. Fokusskolan ingår i en liten skolkoncern med skolor även i Norrköping och Flen.

Fokusskolan – en skola med kristen värdegrund

Fokusskolans värdegrund vilar på Lgr 11:s värdegrund som pekar på individens frihet, livets okränkbarhet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta. Värdegrunden handlar om hur vi bemöter och behandlar varandra och grundar sig på Bibelns gyllene regel, att ”behandla andra som du själv vill bli behandlad”. Detta är något som vi arbetar aktivt och dagligen med i alla årskurser, speciellt under våra morgonsamlingar som vi börjar varje dag med.

Begrepp som levandegör vår värdegrund och Fokusandan är bland annat uppmuntran, vänskap, tillit, trygghet, ansvar, ärlighet, tacksamhet, respekt, självförtroende, sanning, förlåtelse, förståelse för andra mm.

Fokusskolan...

...är resultatet av ett långvarigt engagemang bland barn och ungdomar. Hos ett antal personer hade det länge funnits en dröm om att kunna erbjuda ett skolalternativ där elever och föräldrar kunde känna sig trygga, där den personliga omsorgen om eleven var tydligare och arbetsro i skolmiljön prioriterades för att öka studiemotivationen och studieresultaten. En redan etablerad ideell förening – Församlingen Nyckeln – ställde sig positiv till att bli huvudman för Fokusskolan.

Skolverksamheten, som startade upp i av Nyköpings kommun hyrda lokaler i Isaksdal, valde att börja med år 1-3. Med tiden växte skolan naturligt mot att bli en fullskalig grundskola och behövde därför ganska snart ökade lokalytor. Kommunen erbjöd då lokaler i Högbrunnsområdet och hela skolverksamheten förflyttades dit.

Fokusskolan har fortsatt att växa i lugn takt tack vare det positiva rykte som spridit sig till allt fler och rymmer idag grundskola F-9, fritidshem samt en förskola, med snart 4 avdelningar. Fokusskolan har idag all skolverksamhet samlad på Hälsovägen i Ekensbergsområdet i Nyköping.

Fokusskolans expansionsplaner

För att skapa bästa förutsättningar för de expansionsplaner som finns för Fokusskolan har en ny organisation bildats. Fokusskolan drivs nu genom aktiebolaget Nyfo AB som ägs av Stiftelsen Agape Norrköping och Församlingen Nyckeln i Nävekvarn/Nyköping. Aktiebolaget Nyfo AB drivs utan vinstintresse. Eventuell vinst återinvesteras i verksamheten.

Ställ ditt barn i kö hos oss redan idag

Våra verksamheter är mycket populära - och har en ganska omfattande kö - ställ därför ditt barn i kö så snart som möjligt.
Ansök