Integritetspolicy

Ni ska känna er trygga


Oavsett om du är elev eller vårdnadshavare ska du känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Nedan följer information om vad och hur vi hanterar dina och ditt/dina barns uppgifter på Fokusskolan.

Om du har frågor angående innehållet eller hur vi hanterar personuppgifter så ber vi dig att kontakta skolan på adressen rektor@fokusskolan.se

GDPR

Syftet med GDPR är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter.

Så behandlar vi dina personuppgifter

För att säkerställa att eleverna får en utbildning av hög kvalitet behöver vi som skola hantera personuppgifter. Vi behöver bland annat namn, personnummer och adress. Inom ramen för elevhälsan behöver vi kunna behandla olika uppgifter om hälsa.

Vi behöver också samla in en del personuppgifter om dig som vårdnadshavare, till exempel dina kontaktuppgifter.

Nedan kan du se vilka personuppgifter vi hanterar, för vilka ändamål vi behandlar dem och vilken rättslig grund vi har för behandlingen.

Elever

Personuppgifter som vi hanterar

Adress, E-postadress, Grupp (skola, klass, inriktning), IP-adress, Namn, Personnummer, Vistelsetid Fritidshem, Telefonnummer, Infomentor rättigheter (användarnamn/lösenord), Loggdata, Bild/foto/film, Modersmål, Närvaro, Pedagogiska bedömningar/matriser, Dokumentation av extra anpassningar, Resultat nationella prov, Medicinska journalanteckningar, Psykologiska journalanteckningar, Kuratorsanteckningar, Elevhälsoteamets anteckningar, Medicinsk anamnes, Psykosocial status, Psykologisk anamnes, Specialpedagogiska behov, Egenvård – medicinska behandlingsscheman, Orosanmälningar till socialtjänst, Specialkost, Dokumentation vägledningssamtal, Vårdgivarens avvikelserapport, Utbetalningsunderlag (kommunen), Elevhälsans testmaterial, Elevhälsans utredningar, Klagomålsärenden, Disciplinära åtgärder, Utvärderingar, Inlämnade uppgifter och provsvar, Feedback pedagogisk progress, Diskriminering/kränkande behandling, Incidenter/tillbudsrapport, Ersättning (skolpeng), Betyg, Kön, Födelseår/månad, Ledighetsansökan, Prao-plats.

Personuppgiftsansvarig som är juridiskt ansvarig är Nyfo AB.

Personuppgifterna har erhållits från dessa källor

  • Uppgifter lämnade av vårdnadshavare
  • Genererat internt
  • Den registrerade själv
  • Extern part, ex hälso- och sjukvården samt uppgifter lämnade av kommunen.

Ändamålet för behandling av personuppgifter och rättslig grund

Administration på skolan pga. allmänt intresse

Adress, Bild/foto/film, E-postadress, Grupp (skola, klass, inriktning), IP-adress, Ledighetsansökan, Modersmål, Namn, Närvaro, Personnummer, Prao-plats, Telefonnummer, Vistelsetid Fritidshem.

Ekonomi/fakturering pga. allmänt intresse

Adress, E-postadress, Ersättning (skolpeng), Grupp (skola, klass, inriktning), Namn, Personnummer, Utbetalningsunderlag (kommunen), Vistelsetid Fritidshem.

Undervisning och lärande pga. allmänt intresse

Betyg, Bild/foto/film, Dokumentation av extra anpassningar, Feedback pedagogisk progress, Födelseår/månad, Inlämnade uppgifter och provsvar, Kön, Modersmål, Närvaro, Pedagogiska bedömningar/matriser, Resultat nationella prov, Utvärderingar.

Elevhälsans uppdrag pga. allmänt intresse

Diskriminering/kränkande behandling, Dokumentation av extra anpassningar, Dokumentation vägledningssamtal, Egenvård – medicinska behandlingsscheman, Elevhälsans testmaterial, Elevhälsans utredningar, Elevhälsoteamets anteckningar, Incidenter/tillbudsrapport, Kuratorsanteckningar, Medicinsk anamnes, Medicinska journalanteckningar, Närvaro, Psykologisk anamnes, Psykologiska journalanteckningar, Psykosocial status, Specialkost, Specialpedagogiska behov, Vårdgivarens avvikelserapport.

Skolans systematiska kvalitetsarbete pga. allmänt intresse

Betyg, Disciplinära åtgärder, Diskriminering/kränkande behandling, Dokumentation av extra anpassningar, Incidenter/tillbudsrapport, Klagomålsärenden, Ledighetsansökan, Närvaro, Prao-plats, Resultat nationella prov, Utvärderingar.

Ordning och säkerhet pga. intresseavvägning

Namn, Personnummer.

Administration skola pga. intresseavvägning

Infomentor rättigheter (användarnamn/lösenord)

Datasäkerhet pga. intresseavvägning

Infomentor (användarnamn/lösenord), Loggdata

Marknadsföring pga. samtycke

Bild/foto/film

Elevhälsans uppdrag pga. rättsliga skyldigheter

Orosanmälningar till socialtjänst.

Personuppgiftsbiträden som vi använder för att behandla elevens personuppgifter

Infomentor

System för pedagogisk dokumentation, kommunikation och administration som behandlar följande personuppgifter: Adress, E-postadress, Grupp (skola, klass, inriktning), Personnummer, Namn, Vistelsetid Fritidshem, Telefonnummer, Bild/foto/film, Modersmål, Närvaro, Pedagogiska bedömningar/matriser, Dokumentation av extra anpassningar, Resultat nationella prov, Feedback pedagogisk progress, Inlämnade uppgifter och provsvar, Betyg.

Andra parter som vi delar elevens personuppgifter med

Orosanmälningar till socialtjänst.

IT-tjänster som använder elevers personuppgifter

Google Suite for Education: E-postadress, Namn, Grupp (skola, klass, inriktning)

Office365: E-postadress, Namn, Grupp (skola, klass, inriktning)

Inläsningstjänst: E-postadress, Namn, Grupp (skola, klass, inriktning)

Pedagogiska spel på internet, ex. elevspel.se: E-postadress

Vårdnadshavare

Personuppgifter som vi hanterar

Infomentor rättigheter (användarnamn/lösenord), Beskrivningar av familjesituationen, E-postadress, Adress, Grupp (skola, klass, inriktning), Inkomstuppgifter, Klagomålsärenden, Kontonummer, Loggdata, Namn, Pris att betala, Personnummer, Telefonnummer, Utvärderingar.

Personuppgiftsansvarig som är juridiskt ansvarig är Nyfo AB

Personuppgifterna har erhållits från dessa källor

– Genererat internt

– Den registrerade själv

– Extern part ex hälso- och sjukvården.

Ändamålet för behandling av personuppgifter och rättslig grund

Administration på skolan pga. allmänt intresse

Accessrättigheter (användarnamn/lösenord), Adress, E-postadress, Grupp (skola, klass, inriktning), Namn, Personnummer, Telefonnummer.

Datasäkerhet pga. allmänt intresse

Accessrättigheter (användarnamn/lösenord), Loggdata.

Elevhälsans uppdrag pga. allmänt intresse

Beskrivningar av familjesituationen.

Ekonomi/fakturering pga. allmänt intresse

Adress, E-postadress, Grupp (skola, klass, inriktning), Inkomstuppgifter, Namn, Personnummer, Pris att betala, Telefonnummer.

Skolans systematiska kvalitetsarbete pga. allmänt intresse

Adress, E-postadress, Grupp (skola, klass, inriktning), Klagomålsärenden, Namn, Utvärderingar.

Ekonomi/fakturering pga. samtycke

Kontonummer.

Personuppgiftsbiträden som vi använder för att behandla vårdnadshavares personuppgifter

Infomentor

System för pedagogisk dokumentation, kommunikation och administration behandlar 8 olika typer av personuppgifter: Infomentor rättigheter (användarnamn/lösenord), E-postadress, Grupp (skola, klass, inriktning), Adress, Namn, Pris att betala, Telefonnummer, Personnummer.

IT-tjänster som använder vårdnadshavares personuppgifter

Office365: E-post adress, Namn.

Ställ ditt barn i kö hos oss redan idag

Våra verksamheter är mycket populära - och har en ganska omfattande kö - ställ därför ditt barn i kö så snart som möjligt.
Ansök